โรเบิร์ต ขับเรือที่แตงโมนั่ง

เรียกได้ว่าเป็นข่าวแห่งความสู ญเ สี ยของวงการบันเทิงบ้านเราเลยทีเดียว ที่ต้องสู ญเ สี ยนางเอกสาวคนสวยระดับแถวหน้าของวงการคือ “ส าวแตงโม นิดา” เธอเป็นดาราสาวที่มีผลงานการแสดงมากมาย เป็นดาราส าวที่โด่งดังและมีแฟนคลับให้การติ ดต ามมากมาย

แตงโม นิดา

แตงโม นิดา

ภาพในที่เ กิ ด เห ตุ

ภาพใน เ ห ตุก ารณ์

ที่ยอมรับว่าขับเรือไม่เป็น แต่อยากลองขับเรือ ทำให้มีจังหวะที่เรือกร ะช าก ขณะใช้ความเร็วเรือ 8 น็อต

ขณะนี้ส่งห ลั กฐ านทางนิติวิทยาศาสตร์ไปต ร ว จ ส อ บกับภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โร งพย าบ าลรามาธิบดี

เพื่อยื นยั นเพิ่มเติมว่าร อ ยที่พบ ของแตงโมเ กิ ดก่อนหรือหลัง เพราะมีผลต่อการแ จ้ ง ข้ อ ห า เพิ่มเติม คาดอีกประมาณ 1 สัปดาห์จึงจะทราบผล

พบเครื่องดื่ม ที่เ ชื่ อว่าเป็นของที่ใช้ดื่มกินบนเรือวันเ กิ ดเ ห ตุและผู้ที่อยู่บนเรือทุกคนให้การตรงกันว่า วันเ กิ ดเ ห ตุดื่ มเครื่องดื่มจริง ส่วนที่ทิ้ งแก้วเครื่องดื่ม

พล.ต.ต.อุดร เ ปิ ดเ ผ ยต่อว่า ด้วยห ลั กฐ านที่พบขณะนี้ ยังไม่ปร าก ฏว่า แตงโมรับงาน เอนเตอร์เทน ส่วนกรณีที่มีข้ อมู ลว่า ผู้ต้ อ ง ห าประสงค์จะบวชนั้น เมื่อได้รับการปร ะ กั นตั ว ไม่มีพฤติกรรมหลบหนี ก็มีสิทธิที่จะบวชได้ แต่ขึ้นอยู่กับทางวัดว่าจะอนุญาตหรือไม่

ด้านพล.ต ต ยิ่งยศ กล่าวทิ้ งท้ ายว่า พ ย า นห ลั กฐ านในขณะนี้ แ น วโ น้ มทาง ค ดี เป็นการประมาททำให้มีความ ต –  า  –  ย อีกทั้งพ ย า นห ลั กฐ าน

ทั้งผู้ที่อยู่บนเรือและผู้จากไป จึงยังไม่แ จ้ งข้ อห าใครเพิ่มเติม แต่เพื่อให้สังคมสิ้นข้อส งสั ย

พนักงานส อ บส ว นยังรอผลการต ร ว จ พิ สู จน์ทางนิติวิทยาศาสตร์อย่างเป็นทางการ ทำให้ยังไม่สามารถยื นยั นได้ว่า จะมีการแ ถ ล งปิด ค ดี เมื่อใด

Leave a Reply

Your email address will not be published.